Ymateb i coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn parhau'n ymrwymedig i gefnogi'r bobl a'r sefydliadau sy'n gweithio ar draws y sector treftadaeth. Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mai 2020.

Mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn amser pryderus i bob un ohonom. Mae'n cael effaith sylweddol ar y bobl a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw.

Rydym am sicrhau pawb rydym yn ariannu y byddwn mor hyblyg a chefnogol ag y gallwn fod yn ystod y cyfnod heriol iawn yma.
Os ydych chi'n pryderu am effaith coronafeirws (COVID-19) ar eich prosiect neu'ch sefydliad treftadaeth, mae croeso i chi 

Rydym yn dal ar agor i fusnes

Rydym yn cynnal y rhan fwyaf o'n busnes o ddydd i ddydd o gartref. 

Mae croeso i chi gysylltu â'n timau ardal a Gwlad i gael unrhyw gyngor.

Sut yr ydym yn helpu

 • Mae grantiau gwerth rhwng £3,000 – £50,000 ar gael o'n Cronfa Argyfwng Treftadaeth sy'n werth £50miliwn
 • Mae grantiau gwerth rhwng £50,000 – £250,000 ar gael o'n Cronfa Argyfwng Treftadaeth sy'n werth £50miliwn
 • y fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth gwerth £1.2 m
 • cymorth pwrpasol drwy ein timau lleol a rhwydwaith arbenigol o fentoriaid
 • rhaglenni datblygu menter a chymorth busnes – rhagor o wybodaeth cyn bo hir

Cefnogi prosiectau presennol

Os ydym eisoes wedi ymrwymo i roi arian ichi, byddwn yn parhau i weithio gyda chi, ac yn eich cefnogi.

Byddwn mor hyblyg â phosibl, er enghraifft ynghylch gofynion adrodd yn ôl, taliadau a thrafod newidiadau cwmpas, cost neu amseru oherwydd effaith coronafeirws (COVID-19).

Mae hyn yn berthnasol i fwy na 2,500 o brosiectau sy'n cael eu datblygu a'u cyflawni lle mae ein hymrwymiadau buddsoddi yn gyfanswm o dros £1bn.

I'r rhai sy'n cael eu datblygu, rydym yn dal i ddisgwyl gwneud penderfyniadau ar grantiau cyflwyno (er bod y rhain yn parhau i fod yn gystadleuol).

Atal ceisiadau newydd

 • Rydym wedi atal pob grant newydd ar lefel Pwyllgor (£250,000 – £5m) a grantiau dirprwyedig un cam (£3,000-£250,000) tan o leiaf Hydref 2020.
 • Bydd sefydliadau sydd wedi'u dewis i wneud cais am ddyfarniadau Grantiau Treftdadaeth Gorwelion (grantiau dros £5m) yn cael eu gohirio tan y flwyddyn ariannol 2021/22. Ni fyddwn yn agor rownd arall o gyllid ar gyfer Grantiau Treftdadaeth Gorwelion.
   

Green Recovery Challenge Fund

The £40m Green Recovery Challenge Fund has been created to kick-start the nation’s green recovery from the coronavirus (COVID-19) pandemic, and create and retain jobs. Grants are available from £50,000 to £5m.

It is open to environmental charities and partnerships in England with projects that are ready to start and can be completed by March 2022. The projects must focus on at least one of the following areas:

 • nature restoration
 • nature-based solutions, particularly for climate change mitigation and adaptation
 • connecting people with nature

Projects will also be expected to support and create jobs.

Applications for grants from £50,000-£250,000 must be submitted by midday on 2 October 2020. For applications over £250,000 up to £5m, there is a two-step process, with initial expressions of interest required by midday on 24 September 2020.

Read the full criteria and application guidance.

Cronfa Cicdanio Cyfalaf Treftdaeth

Bydd Cronfa Cicdanio Cyfalaf Treftdaeth gwerth £15m yn cefnogi hyd at 30 o brosiectau cyfalaf treftadaeth ledled Lloegr sydd wedi’u hoedi neu sydd mewn perygl o ganlyniad i COVID-19.

Mae'r cyllid yn rhan o becyn Cronfa Adfer Diwylliant £1.57 biliwn Llywodraeth y DU. Bydd yn cefnogi prosiectau cyfalaf Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, sydd nawr yn wynebu costau cynyddol sy'n peryglu'r prosiect a'r canlyniadau.

Bydd y cyllid yn cael ei ddyfarnu drwy gystadleuaeth gaeedig i brosiectau sy'n arwyddocaol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol neu sydd â dylanwad economaidd a diwylliannol hanfodol yn eu lle. Mae'r prosiectau'n cynnwys adeiladau hanesyddol, safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd sy'n cael eu harwain gan sefydliadau treftadaeth dielw ac awdurdodau lleol. Mae dros 85% o'r sefydliadau cymwys wedi'u lleoli y tu allan i Lundain

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi hyder a sgiliau digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.
Digital logo

Mae pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi gwneud yr angen i sefydliadau ddeall a gwneud defnydd o ddigidol yn fwy taer nag erioed o'r blaen.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i ddiwallu'n well yr anghenion newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg yn y sector treftadaeth. Rydym hefyd am helpu sefydliadau i ddatblygu'r sgiliau a fydd yn creu eu gwydnwch yn yr hirdymor.

Further support and guidance for heritage

Government support

Support from heritage and wider sectors

Reopening guidance

England

Northern Ireland

Scotland

Wales

Yr hyn a ddywedasoch wrthym

Image of two people talking

Er mwyn helpu i fesur effaith pandemig coronafeirws (COVID-19) ar y sefydliadau pobl a threftadaeth yr ydym yn gweithio gyda hwy, cynhaliwyd dau arolwg gennym ym mis Mawrth 2020.

Helpodd yr arolygon ni i gasglu gwybodaeth am effaith uniongyrchol a thymor hwy y pandemig ar y sector treftadaeth. Roedd hyn yn sail i ddyluniad y Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...