Ymateb i coronafeirws (COVID-19)

The National Lottery Heritage Fund logo
Rydym yn parhau'n ymrwymedig i gefnogi'r bobl a'r sefydliadau sy'n gweithio ar draws y sector treftadaeth. Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mai 2020.

Mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn amser pryderus i bob un ohonom. Mae'n cael effaith sylweddol ar y bobl a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw.

Rydym am sicrhau pawb rydym yn ariannu y byddwn mor hyblyg a chefnogol ag y gallwn fod yn ystod y cyfnod heriol iawn yma.
Os ydych chi'n pryderu am effaith coronafeirws (COVID-19) ar eich prosiect neu'ch sefydliad treftadaeth, mae croeso i chi 

Rydym yn dal ar agor i fusnes

Rydym yn cynnal y rhan fwyaf o'n busnes o ddydd i ddydd o gartref. 

Mae croeso i chi gysylltu â'n timau ardal a Gwlad i gael unrhyw gyngor.

Sut yr ydym yn helpu

 • Mae grantiau gwerth rhwng £3,000 – £50,000 ar gael o'n Cronfa Argyfwng Treftadaeth sy'n werth £50miliwn
 • Mae grantiau gwerth rhwng £50,000 – £250,000 ar gael o'n Cronfa Argyfwng Treftadaeth sy'n werth £50miliwn
 • y fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth gwerth £1.2 m
 • cymorth pwrpasol drwy ein timau lleol a rhwydwaith arbenigol o fentoriaid
 • rhaglenni datblygu menter a chymorth busnes – rhagor o wybodaeth cyn bo hir

Cefnogi prosiectau presennol

Os ydym eisoes wedi ymrwymo i roi arian ichi, byddwn yn parhau i weithio gyda chi, ac yn eich cefnogi.

Byddwn mor hyblyg â phosibl, er enghraifft ynghylch gofynion adrodd yn ôl, taliadau a thrafod newidiadau cwmpas, cost neu amseru oherwydd effaith coronafeirws (COVID-19).

Mae hyn yn berthnasol i fwy na 2,500 o brosiectau sy'n cael eu datblygu a'u cyflawni lle mae ein hymrwymiadau buddsoddi yn gyfanswm o dros £1bn.

I'r rhai sy'n cael eu datblygu, rydym yn dal i ddisgwyl gwneud penderfyniadau ar grantiau cyflwyno (er bod y rhain yn parhau i fod yn gystadleuol).

Atal ceisiadau newydd

 • Rydym wedi atal pob grant newydd ar lefel Pwyllgor (£250,000 – £5m) a grantiau dirprwyedig un cam (£3,000-£250,000) tan o leiaf Hydref 2020.
 • Bydd sefydliadau sydd wedi'u dewis i wneud cais am ddyfarniadau Grantiau Treftdadaeth Gorwelion (grantiau dros £5m) yn cael eu gohirio tan y flwyddyn ariannol 2021/22. Ni fyddwn yn agor rownd arall o gyllid ar gyfer Grantiau Treftdadaeth Gorwelion.
   

Beth yw y Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Cronfa Argyfwng Treftadaeth

 

Computer image

Byddwn yn buddsoddi'r £50m lle mae ei angen fwyaf drwy:

 • darparu cyllid tymor byr ar gyfer sefydliadau sy'n cyflwyno prosiectau treftadaeth neu'n cynnal prosiectau a ariannwyd yn flaenorol
 • diogelu safleoedd treftadaeth rydym wedi buddsoddi ynddyn nhw

Beth sydd ar gael

 • Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth ar gael fel:
 • cyllid tymor byr (grantiau rhwng £3,000-£50,000, £50,000-£250,000) i sefydlogi gweithrediadau a rheoli risgiau nas rhagwelwyd
 • buddsoddiadau strategol allweddol lle nodir mai'r dreftadaeth sydd yn y perygl mwyaf. Gallai hyn gynnwys cynyddu grantiau i brosiectau a ariennir sydd ar y gweill ar hyn o bryd.
   

Canllawiau ymgeisio ar gyfer y Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Cyn i chi wneud cais, ystyriwch pa gymorth sydd ei angen ar eich sefydliad drwy'r misoedd nesaf.

Rydyn ni’n derbyn ceisiadau hyd at 30 Mehefin 2020.

Pwyll all ymgeisio? 

Er mwyn ymgeisio am y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, rhaid i chi fod yn: 

 • sefydliad dielw, a 
 • derbynnydd presennol neu flaenorol o grant yn uniongyrchol oddi wrthym ni, a 
 • perchennog neu reolwr ased treftadaeth neu gynrychiolydd 

Mae meini prawf ychwanegol yn berthnasol i bob lefel grant. 

 

Cyn i chi wneud cais 

 

Mae gwneud cais am grant o'r gronfa argyfwng treftadaeth yn wahanol i'r ffordd arferol o wneud cais am grant. 

Rhaid llenwi'r ffurflen gais mewn un go, gan na ellir ei chadw. Mae'n bwysig eich bod yn paratoi deunydd eich cais cyn i chi ddechrau. 

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi hyder a sgiliau digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.
Digital logo

Mae pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi gwneud yr angen i sefydliadau ddeall a gwneud defnydd o ddigidol yn fwy taer nag erioed o'r blaen.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i ddiwallu'n well yr anghenion newydd a'r rhai sy'n dod i'r amlwg yn y sector treftadaeth. Rydym hefyd am helpu sefydliadau i ddatblygu'r sgiliau a fydd yn creu eu gwydnwch yn yr hirdymor.

Cymorth ychwanegol

Rydym yn cymryd ymagwedd tymor byr, canolig a hirdymor at ein cymorth ar gyfer eich heriau uniongyrchol a gwydnwch ac adferiad tymor hwy.

Yn ogystal â'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth a Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, byddwn hefyd yn cefnogi'r sector yn y ffyrdd canlynol:

 • Drwy barhau i gefnogi'r 2,500 o brosiectau rydym eisoes wedi ymrwymo i'w hariannu.
 • Drwy fod mor hyblyg â phosibl i'n grantïon presennol.
 • Drwy ddarparu cyngor a chymorth pwrpasol.
 • Ymrwymiad o £2m i'n rhwydwaith o ymgynghorwyr ROSS yn 2020/2021. Byddwn yn cyfeirio'r cymorth hwnnw at sefydliadau sydd mewn angen. Wrth wneud hynny rydym hefyd yn helpu rhai cannoedd o bobl llawrydd a phobl hunangyflogedig.   
 • Gweithio'n agos gyda'r Llywodraeth, arianwyr eraill a sefydliadau treftadaeth i ddwyn ynghyd y gefnogaeth ar gyfer y sector.
 • Yn y tymor hwy, rydym wedi buddsoddi £4m mewn dwy raglen datblygu menter  ledled y DU ar gyfer arweinwyr treftadaeth, a rhaglenni cymorth busnes  ym mhob un o'r pedair gwlad. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael cyn bo hir.

Reopening guidance for heritage

The following guidance has been issued from government and will be relevant to the heritage sector when planning for reopening. Please be aware that guidance may differ for organisations based in Northern Ireland, Scotland and Wales. We will update this list, including guidance from devolved governments, as more information becomes available.

England

Northern Ireland

Scotland

Wales

Yr hyn a ddywedasoch wrthym

Image of two people talking

Er mwyn helpu i fesur effaith pandemig coronafeirws (COVID-19) ar y sefydliadau pobl a threftadaeth yr ydym yn gweithio gyda hwy, cynhaliwyd dau arolwg gennym ym mis Mawrth 2020.

Helpodd yr arolygon ni i gasglu gwybodaeth am effaith uniongyrchol a thymor hwy y pandemig ar y sector treftadaeth. Roedd hyn yn sail i ddyluniad y Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

Cyngor y GIG a'r Llywodraeth

Rydym yn dilyn cyngor y Prif Swyddog Meddygol. Mae'r GIG wedi cyhoeddi gwybodaeth am y symptomau, hylendid hanfodol a pha gamau y dylai pobl eu cymryd i leihau'r firws rhag lledu. 

Mae’n amgylchedd sy'n newid, felly mae'n bwysig cadw golwg ar y diweddariadau pwysig hyn. Mae gwybodaeth gan y Llywodraeth yn cael ei diweddaru'n ddyddiol

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...