Ein hymateb i coronafeirws (COVID-19)

Ein hymateb i coronafeirws (COVID-19)

Sut rydym yn helpu'r bobl a'r sefydliadau sy'n gweithio ar draws y sector treftadaeth.

Diweddarwyd diwethaf: 14 Mehefin 2021

Mae'r argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn parhau i gael effaith sylweddol ar y bobl a'r sefydliadau rydym yn gweithio â nhw.

Mae gan dreftadaeth rôl hanfodol i'w chwarae o ran gwneud cymunedau'n lleoedd gwell i fyw ynddynt, creu ffyniant economaidd a chefnogi llesiant personol. Mae'r rhain i gyd yn hanfodol bwysig wrth i ni geisio adfer o'r pandemig.

Os ydych yn pryderu am effaith coronafeirws (COVID-19) ar eich prosiect neu'ch sefydliad treftadaeth, mae croeso i chi gysylltu â'ch tîm lleol.

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae effaith y pandemig yn golygu ein bod wedi diwygio ein dull o ymdrin â'r hyn y byddwn yn ei ariannu.

  • Rydym yn blaenoriaethu chwe chanlyniad ar gyfer prosiectau treftadaeth: sgiliau a swyddi, cynhwysiant, gwydnwch sefydliadol, lleoedd gwell i fyw, yr economi a llesiant.
  • Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect ddangos ei fod yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol hirdymor a'u cynnwys yn eu cynlluniau.
  • Nid oes rhaid i brosiectau fodloni'r holl ganlyniadau blaenoriaeth.

Dysgwch fwy am ein rhaglenni ariannu.

Sut rydyn ni’n cefnogi ein prosiectau presennol

Rydym yn parhau i gefnogi mwy na 2,500 o brosiectau ym maes datblygu a chyflawni.

Rydym wedi parhau i wneud penderfyniadau ar grantiau cyflawni – er enghraifft Loughborough Bellfoundry a Phont Gludo Casnewydd

Rydym mor hyblyg ag y gallwn fod, gan lacio gofynion adrodd yn ôl lle y bo'n bosibl, cyflwyno taliadau cynnar os oes angen, a thrafod newidiadau o ran cwmpas neu gost oherwydd effaith COVID-19.

Ein cefnogaeth i’r sector drwy 2020-2021

Ym mlwyddyn ariannol 2020/21 fe wnaethom fuddsoddi mwy na £400m o arian parod i'r sector treftadaeth, gan fod o fudd i fwy na 1,500 o sefydliadau treftadaeth. Gwnaethom hefyd ddarparu arbenigedd a chyngor ar addasu i'r pandemig. Gwnaethom flaenoriaethu cyllid brys ar gyfer treftadaeth sy'n wynebu'r risg fwyaf.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, helpodd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gwerth £50m i ddiogelu safleoedd treftadaeth y DU yr oeddem wedi buddsoddi ynddynt o'r blaen, a galluogi'r safleoedd hynny i ailagor yn ddiogel yn unol â chanllawiau'r Llywodraethau.

Cymru

Dosbarthwyd mwy na £4m o gyllid gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer rhaglenni gan gynnwys Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, Coetiroedd Cymunedol, Trysorau’r Filltir Sgwâr a'r Cynllun Meithrin Gallu Adferiad Gwyrdd. Mae'r prosiectau a gefnogir yn cynnwys trawsnewid hen feysydd chwarae ym Mhorth Tywyn a hybu bioamrywiaeth mewn gorsafoedd rheilffordd.

Lloegr

Yn Lloegr, gweinyddwyd y Gronfa Adfer Diwylliant gwerth £88m ar gyfer Treftadaeth ar ran yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), gyda £44m arall yn cael ei ddyfarnu'n ddiweddarach ac £19m yn cael ei ddyfarnu i 22 o brosiectau cyfalaf treftadaeth.

Dosbarthwyd y Gronfa Her Adfer Gwyrdd gwerth £40m ar ran Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra). Mae prosiectau a ariennir yn cynnwys adfer coetiroedd hynafol a helpu morloi llwyd i ffynnu. Rydym yn gweinyddu ail gylch ariannu gyda rhagor o ddyfarniadau i'w cyhoeddi cyn bo hir.

Gogledd Iwerddon

Rhoddwyd mwy na £5m ar ran yr Adran Dros Gymunedau. Roedd hyn yn cynnwys Cronfa Adfer Treftadaeth Gogledd Iwerddon a rhaglen a oedd yn annog cymunedau i ymgysylltu â'r dreftadaeth ar garreg eu drws. Fe wnaethom hefyd ddosbarthu £1m o Swyddfa Gogledd Iwerddon i nodi Canmlwyddiant sefydlu Gogledd Iwerddon.

Yr Alban

Dyfarnwyd £6.3m o arian y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys cymorth i ddatblygu tri safle treftadaeth ysblennydd yr Alban.

Buddsoddiad ychwanegol

Darparwyd £1.2m o fenthyciadau, a darparwyd £3.5m o gymorth wedi'i dargedu gennym i ardaloedd awdurdodau lleol difreintiedig.

Addaswyd ein mentrau Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth a chymorth busnes a datblygu menter i gefnogi'r sector.

 

Rhagor o gymorth a chanllawiau ar gyfer treftadaeth

Cyllid CGDG

  • Mae gan Gronfa Ymateb COVID-19 Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol gyllid ar gael ar gyfer treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol sydd mewn perygl oherwydd effaith COVID-19

Cymorth gan Lywodraeth y DU

 

Cymorth gan y sectorau treftadaeth a sectorau ehangach

Canllawiau ailagor

Lloegr

Gogledd Iwerddon

Yr Alban

Cymru

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...