Ymateb i coronafeirws (COVID-19)

Get into Dry Stone Walling
Sut rydym yn helpu'r bobl a'r sefydliadau sy'n gweithio ar draws y sector treftadaeth.

Diweddarwyd diwethaf: 30 Tachwedd 2020

Mae'r argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn cael effaith sylweddol ar y bobl a'r sefydliadau rydym yn gweithio â nhw.

Cewch ragor o wybodaeth am y cyllid, y cyngor a'r arweiniad diweddaraf isod.

Os ydych yn pryderu am effaith coronafeirws (COVID-19) ar eich prosiect neu'ch sefydliad treftadaeth, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Sut rydyn ni’n helpu sefydliadau treftadaeth

Cymorth sydd ar gael

Rydym yn cefnogi'r sector treftadaeth yn y ffyrdd canlynol:

Sut rydym yn cefnogi prosiectau sy'n bodoli eisoes

Rydym yn parhau i weithio gyda phrosiectau sy'n bodoli eisoes, a'u cefnogi.

Mae hyn yn berthnasol i fwy na 2,500 o brosiectau sy'n cael eu datblygu a'u cyflawni lle mae ein hymrwymiadau buddsoddi yn dod i gyfanswm o fwy na £1bn.

Byddwn mor hyblyg a chefnogol ag y gallwn fod yn ystod y cyfnod heriol iawn yma.

I'r prosiectau sy'n cael eu datblygu, rydym yn dal i ddisgwyl gwneud penderfyniadau ar grantiau cyflawni (er bod y rhain yn parhau'n gystadleuol).

Bydd sefydliadau sydd wedi'u dewis i wneud cais am Wobrau Treftadaeth Gorwelion (grantiau dros £5m) yn cael eu gohirio tan flwyddyn ariannol 2021/22. Ni fyddwn yn agor cylch pellach o gyllid ar gyfer Gwobrau Treftadaeth Gorwelion.

Cronfa Cicdanio Cyfalaf Treftadaeth

Bydd Cronfa Cicdanio Cyfalaf Treftdaeth gwerth £15m yn cefnogi hyd at 30 o brosiectau cyfalaf treftadaeth ledled Lloegr sydd wedi’u hoedi neu sydd mewn perygl o ganlyniad i COVID-19.

Mae'r cyllid yn rhan o becyn Cronfa Adfer Diwylliant £1.57 biliwn Llywodraeth y DU. Bydd yn cefnogi prosiectau cyfalaf Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, sydd nawr yn wynebu costau cynyddol sy'n peryglu'r prosiect a'r canlyniadau.

Bydd y cyllid yn cael ei ddyfarnu drwy gystadleuaeth gaeedig i brosiectau sy'n arwyddocaol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol neu sydd â dylanwad economaidd a diwylliannol hanfodol yn eu lle. Mae'r prosiectau'n cynnwys adeiladau hanesyddol, safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd sy'n cael eu harwain gan sefydliadau treftadaeth dielw ac awdurdodau lleol. Mae dros 85% o'r sefydliadau cymwys wedi'u lleoli y tu allan i Lundain

Rhagor o gymorth a chanllawiau ar gyfer treftadaeth

Cymorth gan Lywodraeth y DU

 

Cymorth gan y sectorau treftadaeth a sectorau ehangach

Canllawiau ailagor

Lloegr

Gogledd Iwerddon

Yr Alban

Cymru

Sut y gwnaethom wynebu'r her uniongyrchol

Cronfa Her Adfer Gwyrdd

Roedd y Gronfa Her Adfer Gwyrdd gwerth £40m (sydd bellach ar gau) yn cynnig grantiau o £50,000 i £5m i roi hwb cychwynnol i adferiad gwyrdd y genedl o'r pandemig coronafeirws (COVID-19), a chreu a chadw swyddi. Rydym yn dosbarthu'r arian yma mewn partneriaeth â Natural England ac Asiantaeth yr Amgylchedd, ar ran Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra). Bydd y gronfa hon yn cefnogi sefydliadau hyd at fis Mawrth 2022.

Cronfa Adfer Diwylliant treftadaeth

Ym mis Awst 2020 cynigiodd y Gronfa Adfer Diwylliant ar gyfer Treftadaeth (sydd bellach ar gau) grantiau o rhwng £10,000 a £3miliwn i sefydliadau treftadaeth yn Lloegr. Rydym yn dosbarthu'r arian yma mewn partneriaeth â Historic England, ar ran yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS). Bydd y gronfa hon yn cefnogi sefydliadau hyd at fis Mawrth 2021.

Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2020, cynigiodd ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth gwerth £50m (sydd bellach ar gau) grantiau o £3,000-£250,000. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, helpodd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth i ddiogelu safleoedd treftadaeth yr oeddem wedi buddsoddi ynddynt o'r blaen, a galluogi'r safleoedd hynny i ailagor yn ddiogel yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Mae'r gronfa'n cefnogi sefydliadau hyd at fis Rhagfyr 2020.

Yr hyn a ddywedasoch wrthym

Cynhaliwyd dau arolwg gennym ym mis Mawrth 2020 i helpu i fesur effaith pandemig coronafeirws (COVID-19) ar y sector treftadaeth.

Roedd hyn yn llywio'r gwaith o gynllunio ein hymateb brys.

Darllenwch y canlyniadau.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...