Cyngor: sut i ystyried yr amgylchedd yn eich prosiect treftadaeth

Wildflower field
Meddyliwch yn y tymor hir, aseswch effeithiau cadarnhaol – a negyddol – eich gweithredoedd, a chofiwch: gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr.

Mae buddsoddi mewn tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol.

Ond hyd yn oed os nad yw eich prosiect yn canolbwyntio ar dirweddau neu natur yn unig, rydym bellach yn disgwyl i bob prosiect wella ei gynaliadwyedd amgylcheddol ac yn enwedig i greu manteision cadarnhaol i fyd natur.

P'un a yw eich prosiect yn cynnwys amgueddfa neu heneb, eglwys neu gamlas, mae bob amser rhywbeth y gallwch ei wneud i helpu i fynd i'r afael â'r hinsawdd ac argyfwng ecolegol.

10 awgrymiadau i ymgeiswyr

Children in a tree
Plant yn mwynhau coeden hynafol
 • Ystyriwch effaith oes gyfan y prosiect. Er enghraifft, gallai mwy o ymwelwyr arwain at gynhyrchu mwy o wastraff a mwy o ddefnydd o ynni.  
 • Peidiwch â mynd yn syth i'r stwff mawr! Er enghraifft, dylid ystyried gwella effeithlonrwydd ynni drwy oleuadau gwell cyn i chi osod paneli solar.  
 • Cofiwch yr effaith y gallai eich prosiect ei gael yn ystod y cyfnod adeiladu, fel llygredd sŵn neu effeithiau ar fywyd gwyllt lleol.  
 • Meddyliwch sut y gall staff ac ymwelwyr gael mynediad i'ch safle. A allwch eu cyfeirio at gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus lleol neu adeiladu darpariaethau megis rheseli beiciau?
 • Mae hinsawdd y DU eisoes yn newid. Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig sicrhau bod eich prosiect yn gallu gwrthsefyll tywydd eithafol yn y dyfodol, megis llifogydd, gwres llethol a sychder.  
 • Soniwch yn eich cais eich bod wedi ystyried agweddau ar gynaliadwyedd hyd yn oed os nad yw'n bosibl eu gweithredu eto.  
 • Peidiwch ag anghofio'r darnau diflas - a oes gennych chi systemau monitro ac adrodd yn ôl digonol ar waith?  
 • Mae cynaliadwyedd yn ymwneud â'r effeithiau cymdeithasol, er enghraifft annog mwy o amrywiaeth o ymwelwyr, gan ei fod yn ymwneud â diogelu a gwella'r amgylchedd. Mae ein canlyniad o ran cynhwysiant  yn orfodol i bob prosiect.  
 • Dysgwch o arferion da prosiectau eraill cyn cyflwyno'ch cais. Gallwch ddarllen astudiaethau achos, ymgysylltu â sefydliadau eraill a cheisio cyngor gan ymgeiswyr llwyddiannus eraill ac aelodau o'n partneriaid sy'n  addas ar gyfer rhwydwaith y dyfodol.  
 • Defnyddiwch eich prosiect i wneud y byd yn lle gwell! Gweiddwch am y mesurau cynaliadwyedd y byddwch yn eu gweithredu ac annog ymwelwyr i wneud eu newidiadau eu hunain.

Tri syniad gwyrdd cyflym

Sign in a meadow
Arwydd defnyddiol yng Ngogledd Iwerddon
 • Peidiwch â defnyddio mawn wrth blannu
 • gosodwch glwydi ystlumod neu flychau nythu
 • crëwch ardaloedd blodau gwyllt yn hytrach na phorfa wedi'i chau

Y camau nesaf

Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan ein prosiectau yn ein canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...