Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £10,000 i £250,000

Gwybodaeth am bwy all wneud cais am grant treftadaeth, terfynau amser a beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais.

Grantiau £10,000 i £100,000

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio am grant o £10,000 i £100,000 os ydych yn:

  • sefydliad dielw
  • perchennog preifat treftadaeth a phartneriaethau

Sut i ymgeisio

Darllenwch dros y dogfennau allweddol isod, ac yna cyflwynwch ffurflen gais, drwy ein

Os hoffech gymorth i ddatblygu eich syniad cyn i chi ddechrau eich cais llawn, gallwch gyflwyno ffurflen ymholiad prosiect.

Pryd i ymgeisio

Ymgeisiwch am grant pryd bynnag y byddwch yn barod. Nid oes dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn rhoi’r penderfyniad i chi mewn wyth wythnos.

Dogfennau allweddol i’ch cynorthwyo gyda’ch cais:


Grantiau o £100,000 i £250,000

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio am grant o £100,000 i £250,000 os ydych yn:

  • sefydliad dielw
  • sefydliadau dielw wedi’u harwain gan bartneriaethau

Sut i ymgeisio

Darllenwch dros y dogfennau allweddol isod, ac yna cyflwynwch ffurflen gais, drwy ein porth ymgeisio ar-lein. Os hoffech gymorth i ddatblygu eich syniad cyn i chi ddechrau eich cais llawn, gallwch gyflwyno ffurflen ymholiad prosiect.

 

Pryd i ymgeisio

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais wedi'u pennu ymlaen llaw.

Cyflwynwch eich cais llawn drwy ein porth ymgeisio ar-lein erbyn:

  • 28 Mai 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Medi 2019
  • 20 Awst 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Tachwedd 2019
  • 19 Tachwedd 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Mawrth 2020

Sicrhewch bod dyddiad cychwyn eich prosiect yn ddyddiad hwyrach na dyddiad y penderfyniad.

Er enghraifft, os ydych am i benderfyniad ariannu gael ei wneud erbyn diwedd Medi 2019, bydd yn rhaid i chi gyflwyno eich cais llawn drwy ein porth ceisiadau ar-lein heb fod yn hwyrach na 28 Mai 2019. Rhaid i'ch prosiect gael dyddiad cychwyn sydd  ddim cynt na 1 Hydref 2019 i'w ystyried ar gyfer y rownd yma.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

Byddwn yn asesu eich cais o fewn 12 wythnos ar ôl i chi ei gyflwyno. Ar ôl i ni asesu eich prosiect, caiff ei neilltuo i gyfarfod pwyllgor chwarterol ar gyfer penderfyniad ffurfiol.

Beth sydd angen i chi ei gyfrannu’n ariannol

Os ydych yn gwneud cais am rhwng £100,000 a £250,000 bydd angen i chi gyfrannu o leiaf 5% o gostau eich prosiect.  Rydym yn disgrifio'r cyfraniad hwn fel 'cyllid partneriaeth' ac nid oes rhaid iddo fod ar ffurf arian parod. Gweler ein canllawiau ymgeisio am ragor o fanylion.

Dogfennau allweddol i’ch cynorthwyo gyda’ch cais:

More like this...

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol ac ni allwn ariannu pob cais o ansawdd da a dderbyniwn.