Ein cefnogaeth i'r sector treftadaeth mewn ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19).

HF logo
Rydym yn parhau i gefnogi'r bobl a'r sefydliadau sy'n gweithio ar draws y sector treftadaeth ac yn parhau i fod yn agored i fusnes.

Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Ebrill 2020, 4pm

Mae'r feirws COVID-19 yn amser pryderus i bob un ohonom ac yn cael effaith sylweddol ar y bobl a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym am sicrhau pawb y byddwn mor hyblyg a chefnogol ag y gallwn fod yn ystod y cyfnod heriol iawn yma.

Os ydych yn pryderu am effaith y coronafeirws ar eich prosiect neu'ch sefydliad treftadaeth, mae croeso i chi gysylltu â'ch rheolwr buddsoddi/uwch-reolwr buddsoddi yn y lle cyntaf. Neu, os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid.

Edrychwch ar ein gwefan yn rheolaidd i gael y newyddion a'r diweddariadau diweddaraf.

Ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Rydym yn darparu £50miliwn ar gyfer Cronfa Argyfwng Treftadaeth i gefnogi sector treftadaeth y DU fel ymateb ar unwaith i argyfwng COVID-19.

Byddwn yn buddsoddi'r £50miliwn lle mae ei angen fwyaf, drwy ddarparu cyllid tymor byr i sefydliadau sy'n cyflwyno prosiectau treftadaeth neu'n cynnal prosiectau a ariannwyd yn flaenorol, a diogelu safleoedd treftadaeth yr ydym wedi buddsoddi ynddynt o'r blaen er mwyn sicrhau na chânt eu colli i'r cyhoedd.

Bydd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth ar gael fel:

 • Cronfa y gall sefydliadau ei defnyddio dros y tri i chwe mis nesaf fel cyllid tymor byr i sefydlogi gweithrediadau a rheoli risgiau nas rhagwelwyd. Bydd grantiau rhwng £3,000-£50,000 ar gael.
 • Nifer dethol o fuddsoddiadau strategol allweddol lle nodir mai treftadaeth sy'n wynebu'r risg fwyaf. Gallai hyn gynnwys cynyddu grantiau i brosiectau a ariennir sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Yn ogystal, rydym hefyd yn cefnogi'r sector treftadaeth drwy:

 • Galluogi sefydliadau sydd wedi cael arian grant ac sydd ar hyn o bryd yn cyflawni prosiectau i ohirio neu newid y ffordd y caiff y prosiectau eu cyflawni. Gall hyn gynnwys newidiadau i ddibenion cymeradwy, hyblygrwydd o ran costau o fewn prosiect, hawlio taliad grant yn gynnar, llacio rhai o amodau'r grant, a defnyddio arian wrth gefn mewn modd hyblyg.
 • Darparu cyngor a chymorth pwrpasol drwy ein timau lleol ac mewn rhai achosion, drwy ein rhwydwaith arbenigol o fentoriaid.
 • Cyflymu'r broses o ddarparu ein menter sgiliau digidol gwerth £1.2miliwn ar gyfer treftadaeth i helpu'r sector drwy'r argyfwng a thu hwnt. Bydd hyn yn cynnwys cymorth i sefydliadau gynnal gweithgareddau a digwyddiadau, cyrraedd cynulleidfaoedd, ymgysylltu â gwirfoddolwyr, rhannu cynnwys a codi arian ar-lein.
 • Ar gyfer y tymor hwy, er mwyn helpu i wella ar ôl yr argyfwng presennol, rydym wedi buddsoddi £4m mewn dwy raglen datblygu menter ar gyfer arweinwyr treftadaeth ledled y DU, a rhaglenni cymorth busnes ym mhob un o'r pedair gwlad. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael maes o law.

Bydd penderfyniadau ar ddyfarniadau o dan y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn cael eu gwneud cyn gynted â phosibl i gefnogi'r sector. Caiff dyfarniadau eu gwneud ar sail set o feini prawf i nodi'r rhai â'r angen mwyaf. Bydd angen iddynt hefyd fodloni'r tri gofyniad canlynol:

 • sefydliadau sydd wedi cael arian yn y gorffennol ac sydd naill ai'n derbyn grant ar hyn o bryd, neu sy'n dal i fod o dan gontract
 • sefydliadau sydd â mynediad cyfyngedig neu ddim at fentrau argyfwng eraill gan gyrff ariannu eraill a dosbarthwyr Loteri Genedlaethol
 • sefydliadau lle nad oes llawer o gyfle i aildrefnu'r cyllid presennol ar gyfer prosiect

Bydd grantiau'n agored ar gyfer ceisiadau a rhoddir rhagor o fanylion am y meini prawf dethol a sut i wneud cais yn ystod y dyddiau nesaf. 

Dewch i wybod mwy yn ein stori newyddion am Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Clywch gan ein Cyfarwyddwr Gweithredol Cyflenwi Busnes, Eilish McGuinness.

Atal ceisiadau newydd

Er mwyn diwallu anghenion uniongyrchol y sefydliadau yr ydym yn eu cefnogi, rydym wedi gwneud rhai newidiadau fel y gallwn ganolbwyntio ein hymdrechion ar gefnogi'r sector treftadaeth.

 • Rydym wedi atal pob grant newydd ar lefel Pwyllgor (£250,000-£5m) a grantiau dirprwyedig un cam (£3,000-£250,000) tan o leiaf Hydref 2020.
 • Bydd sefydliadau sydd wedi'u dewis i wneud cais am ddyfarniadau Gwobrau Treftadaeth Gorwelion (grantiau dros £5m) yn cael mwy o amser ac yn cael eu gohirio tan y flwyddyn ariannol 2021/22. Ni fyddwn yn agor rownd arall o gyllid ar gyfer Gwobrau Treftadaeth Gorwelion.   

Noder: Os ydym eisoes wedi ymrwymo cyllid i chi, byddwn yn parhau i weithio gyda chi a chynnig ein cefnogaeth. Mae hyn yn gymwys i fwy na 2,500 o brosiectau sy'n cael eu datblygu a'u cyflawni lle mae ein hymrwymiadau buddsoddi yn gyfanswm o dros £1biliwn. Rydym yn cydnabod y gall fod angen i chi newid cwmpas ac amserlen eich prosiect, a byddwn yn cynnig cyngor i helpu i wneud y penderfyniadau hynny.  I'r rheini sy'n cael eu datblygu, rydym yn dal i ddisgwyl gwneud penderfyniadau ar grantiau darparu (er bod y rhain yn parhau'n gystadleuol, fel o'r blaen).

Os ydych eisoes yn darparu prosiect yr ydym yn ei ariannu, byddwn mor hyblyg ag y gallwn fod, gan lacio gofynion adrodd yn ôl lle y bo'n bosibl, gan ddod â thaliadau ymlaen os oes angen, a thrafod newidiadau o ran cwmpas neu gost gyda chi oherwydd effaith COVID-19. 

Cefnogaeth arall ar gael

Yn ogystal, mae'r manylion yn dod i'r amlwg o becynnau cymorth pellach gan lywodraethau datganoledig a chan gyrff, cyllidwyr a sefydliadau ar draws y sectorau diwylliant a threftadaeth. Gwiriwch y rhai a allai fod yn berthnasol i chi. Byddwn yn diweddaru'r manylion yma wrth i ni eu derbyn.

Eich ymateb i'n harolwg

Diolch i'r 1,200 o bobl – 79% ohonynt yn grantïon cyfredol neu flaenorol – a ymatebodd i'n galwad brys am dystiolaeth gan y sector treftadaeth.

Mae eich cyfraniad wedi bod yn amhrisiadwy o ran ein helpu i lunio manylion ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth, y byddwn yn ei chyhoeddi ddydd Mercher 1 Ebrill.

Roedd rhai o ganfyddiadau allweddol yr arolwg yn cynnwys:

 • Mae effaith epidemig COVID-19 yn gyffredinol: effeithiwyd ar 98% o sefydliadau o fewn y tair wythnos gyntaf ac mae'r 2% sy'n weddill yn disgwyl rhywfaint o effaith yn y dyfodol.
 • Mae'n ddisgwyliedig y bydd COVID-19 yn effeithio ar barhad y sefydliad: Mae 82% o sefydliadau yn nodi risg uchel neu gymedrol i hyfywedd hirdymor eu sefydliad.
 • Mae cronfeydd ariannol wrth gefn yn gyfyngedig: mae’n bosibl na all 46% o sefydliadau oroesi am ddim mwy na 6 mis.
 • Angen cymorth hyblyg: o ran cymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a'n partneriaid, gofynasoch am fwy o hyblygrwydd i brosiectau/grantiau sy'n bodoli eisoes (75%) a chyllid brys (53%).

Darllenwch fwy yn y blog gan Tom Walters, ein Pennaeth Ymchwil, Data a Mewnwelediad.

Lawrlwythwch ddadansoddiad llawn o'n harolwg (link), a'r arolwg cyfochrog a gomisiynwyd gennym ar y cyd ag Wildlife and Countryside Link

Rydym yn dal ar agor i fusnes

Rydym yn gwbl weithredol ac yn agored ar gyfer busnes, ond rydym yn cynnal llawer o'n busnes o ddydd i ddydd yn ein cartrefi. Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn cynnal busnes fel arfer.

Gellir cysylltu â'n timau ardal a gwlad hefyd os byddwch angen unrhyw gyngor neu arweiniad pellach.

Cysylltu â ni

Rydym yn cefnogi'r hyn rydych yn teimlo sy'n ddyfarniadau angenrheidiol a/neu benderfyniadau priodol i gynnal iechyd a llesiant eich gweithwyr a'r bobl y byddwch yn ymwneud â nhw drwy eich gwaith. Rydym yn eich cynghori i ddilyn cyngor y GIG a'r Llywodraeth.

Cyngor y GIG a'r Llywodraeth

Rydym yn dilyn cyngor y Prif Swyddog Meddygol. Mae'r GIG wedi cyhoeddi gwybodaeth am y symptomau, hylendid hanfodol a pha gamau y dylai pobl eu cymryd i leihau'r feirws rhag lledu.

Mae’r sefyllfa yn newid o hyd, felly mae'n bwysig cadw golwg ar y diweddariadau pwysig hyn. Mae gwybodaeth gan y Llywodraeth yn cael ei diweddaru'n ddyddiol.


 

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...