Beth rydym yn ei ariannu

Ariannu Beth rydym yn ei ariannu

Beth rydym yn ei ariannu?

Rydym yn ariannu ystod eang o brosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Rydym yn ariannu prosiectau treftadaeth. Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.

Gall eich prosiect treftadaeth gynnwys:

 • natur er mwyn gweithio i wella cynefinoedd neu warchod rhywogaethau, yn ogystal â helpu pobl i gysylltu â byd natur yn eu bywydau bob dydd
 • cynllunio tirweddau gan wella a gwarchod tirweddau hanesyddol fel parciau cyhoeddus, gerddi hanesyddol a gerddi botanegol
 • tirweddau a chefn gwlad prosiectau gwledig ar raddfa fawr sy'n helpu i wella tirweddau ar gyfer pobl a natur, drwy er enghraifft, adfer cynefinoedd a dathlu traddodiadau diwylliannol y tir
 • recordio hanesion llafar o straeon, atgofion a chaneuon pobl, fel ffordd o gyfleu a datgelu'r gorffennol
 • traddodiadau diwylliannol yn archwilio hanes gwahanol ddiwylliannau drwy adrodd stori, neu bethau rydych chi'n eu gwneud fel rhan o'ch cymuned. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ddawns a theatr, i fwyd neu ddillad gallai hefyd gynnwys treftadaeth ieithoedd a thafodieithoedd
 • archaeoleg gymunedol sy’n golygu bod gwirfoddolwyr yn cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau archaeolegol, popeth o ymchwilio, ffotograffio, arolygu i ganfod gwaith prosesu. Gall gynnwys cloddio o bryd i'w gilydd. Weithiau fe'i gelwir yn archeoleg gyhoeddus
 • adeiladau hanesyddol, henebion a'r amgylchedd hanesyddol o dai a melinau, i ogofâu a gerddi. Meysydd sy'n gysylltiedig â hanes a threftadaeth
 • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai sy'n gwneud y casgliadau mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yn fwy hygyrch drwy arddangosfeydd newydd, gwella adeiladau cyhoeddus ac orielau, neu gynnwys pobl yn y dehongliad o gasgliadau cyfredol a newydd
 • caffael gwrthrychau newydd helpu tuag at y gost o gaffael gwrthrychau unigol neu gasgliadau fel rhan o bolisi datblygu casgliadau
 • achlysuron a dathliadau yn adrodd hanesion a hanesion pobl, cymunedau, lleoedd neu ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig ag amseroedd a dyddiadau penodol
 • diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth gallai hyn fod yn lleoedd a gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'n hanes diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Ar beth allwch chi wario'r arian

Gallwch ddefnyddio'r arian ar gyfer eich prosiect i:

 • gweithgareddau
  ymgysylltu â'r gymuned ehangach yn eich treftadaeth. Gallen nhw gynnwys teithiau cerdded treftadaeth tywysedig, rhannu hanesion llafar, neu weithdai. Dylai eich gweithgareddau gysylltu â ffocws treftadaeth eich prosiect a bod wedi'u teilwra i anghenion y cynulleidfaoedd yr ydych am weithio â nhw.
 • atgyweirio a chadwraeth
 • gallai hyn fod yn ddelweddau digidol, ffeiliau sain neu ddata, gwefan gyda deunydd treftadaeth, ap, neu ffilm a wneir gan ddefnyddio technoleg ddigidol
 • swyddi staff newydd
  gallai hyn gynnwys rhan o rôl cyflogeion ar hyn o bryd, pe baent yn neilltuo cyfnod penodol o amser ar gyfer y prosiect
 • gallai hyn hefyd gynnwys hyfforddiant ar gyfer staff presennol, i gefnogi nodau'r prosiect

 • ffioedd proffesiynol
  cynnwys unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch prosiect mewn swydd broffesiynol, o benseiri a gweithwyr proffesiynol ym maes treftadaeth i staff addysgu

Ar beth na allwch chi wario

 • swyddi staff presennol neu gostau sefydliadol

  Oni chânt eu cyfrifo drwy Adennill Costau Llawn sy'n golygu sicrhau cyllid ar gyfer yr holl gostau sy'n gysylltiedig â chynnal y prosiect. Felly gallwch wneud cais am arian ar gyfer costau prosiect uniongyrchol a hefyd am ran o orbenion eich sefydliad.

 • cyfrifoldebau cyfreithiol a/neu statudol
  yn cynnwys unrhyw beth y byddwch yn talu amdano beth bynnag, p'run a oedd y prosiect yn mynd rhagddo ai peidio. Er enghraifft, rhent, cyfleustodau, cynnal a chadw adeiladau.
 • hyrwyddo achosion neu gredoau sefydliadau gwleidyddol neu ffydd
 • TAW adenilladwy
 • costau unrhyw weithgaredd a ddigwyddodd cyn dyfarnu grant

Cyn i chi ymgeisio

Mae'n rhaid i'ch prosiect

 • peidio â dechrau cyn i ni wneud penderfyniad ffurfiol am eich cais am arian.
  yn meddu ar gynllun clir, gyda dechrau, canol a diwedd diffiniedig.
 • yn meddu ar gynllun clir, gyda dechrau, canol a diwedd diffiniedig.

  Dylai faint o amser y mae'r prosiect yn para fod yn gymesur â swm y grant.

  er enghraifft

  • grant o £3,000 i £10,000 gall prosiect bara am hyd at flwyddyn
  • grant o £10,000 i £250,000 gall prosiect bara hyd at bum mlynedd
  • grant o £250,000 i £5,000,000, gall prosiect fod yn cael ei ddatblygu am hyd at ddwy flynedd a'i gyflenwi hyd at bum mlynedd
  • grant o £5miliwn a mwy, gall prosiect fod yn cael ei ddatblygu am hyd at ddwy flynedd a'i gyflenwi hyd at bum mlynedd
 • cyflawni o leiaf un o'n canlyniadau.