Couple on Marriotts Way, Norwich

Yr hyn yr ydym yn ei ariannu

Yr hyn yr ydym yn ei ariannu

Allwn ni eich cefnogi?

Gall treftadaeth olygu pethau gwahanol i wahanol bobl.

Gall fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.

Fel canllaw, gallai hyn gynnwys:

 • hanes llafar
 • traddodiadau diwylliannol
 • natur
 • tirweddau naturiol a dyluniedig
 • archaeoleg gymunedol
 • adeiladau hanesyddol, henebion ac amgylcheddau
 • casgliadau o wrthrychau, llyfrau neu ddogfennau mewn amgueddfeydd,
 • llyfrgelloedd neu archifau
 • hanes pobl a chymunedau neu leoedd a digwyddiadau
 • treftadaeth ieithoedd a thafodieithoedd
 • lleoedd a gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'n hanes diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Mae gan bob un o'n bandiau grant feini prawf gwahanol ond mae'n rhaid i bob prosiect:

 • bod â chynllun clir gyda dechrau, canol a diwedd diffiniedig
 • nad ydynt eisoes wedi dechrau
 • dylai barhau am gyfnod penodol (yn gymesur â swm y grant)
 • cyfrannu at gyflawni ein canlyniadau

Costau prosiect
Gallwn gwmpasu ...

 • atgyweirio a chadwraeth
 • allbynnau digidol
 • staff newydd
 • lleoliadau hyfforddi â thâl
 • ffioedd proffesiynol

Ni allwn ymdrin â ...

 • swyddi staff presennol neu gostau trefniadol (oni bai eu bod wedi'u cyfrifo trwy Adennill Costau Llawn)
 • cyfrifoldebau statudol a / neu gyfreithiol
 • hyrwyddo achos neu gredoau sefydliadau gwleidyddol neu ffydd
 • TAW adferadwy
 • costau ar gyfer unrhyw weithgaredd sydd wedi digwydd cyn dyfarnu grant

Pwy allwn ni ei ariannu?

 • Sefydliadau di-elw a phartneriaethau dan arweiniad sefydliadau di-elw: £3,000 i £ 5miliwn
 • Perchnogion treftadaeth breifat: hyd at £100,000
 • Partneriaethau dan arweiniad sefydliadau masnachol (at ddibenion cyflawni twf economaidd): £ 250,000 - £5m