Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal Prosiect

Cynnal Prosiect

Ariannu Cyflawni’ch prosiect

Os dyfernir grant i'ch prosiect, dyma beth fydd yn digwydd nesaf

Cyn i’ch prosiect ddechrau


1 Byddwn yn rhoi gwybod i chi am benderfyniad eich grant

Byddwn yn cysylltu â chi gyda’r newyddion da. Byddwn yn gwneud hyn cyn gynted ag y gallwn ar ôl i benderfyniad gael ei wneud.

Os nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus, dyma beth fydd yn digwydd nesaf:

 • grantiau o dan £100,000 byddwch yn derbyn llythyr yn manylu ar ein penderfyniad. Byddwn yn ceisio rhoi syniad clir a ddylech geisio cryfhau eich cais ac ailymgeisio.
 • grantiau o fwy na £100,000 byddwch yn derbyn galwad ffôn yn nodi’r rhesymau ac yn rhoi cyngor ar y camau nesaf priodol.

2 Byddwch yn derbyn llythyr i gadarnhau eich grant

Bydd y llythyr yma yn eich tywys drwy'r gwahanol gamau yn y broses ariannu. O'r ffordd y telir eich grant, i beth i'w wneud pan fydd eich prosiect yn dod i ben. Byddwn yn anfon y llythyr yma o fewn wythnos ar ôl i benderfyniad gael ei wneud.

Mae’r llythyr yn cynnwys:

 • ein telerau grant i egluro beth rydym yn ei ddisgwyl gennych
 • dogfen canllaw Derbyn Grant i egluro beth sydd angen ei wneud nesaf

3 Cwblhau Caniatâd i Ddechrau

Ni allwch ddechrau eich prosiect cyn i'r cam yma gael ei gwblhau. Mae angen i chi lenwi'r ffurflen Caniatâd i Ddechrau ar-lein ac anfon copi wedi’i lofnodi atom, naill ai drwy'r Porth Ymgeisio, e-bost neu'r post. Mae'n rhaid iddo gael ei lofnodi gan ddau o bobl sy’n gallu llofnodi dogfennau ar ran eich sefydliad, a chynnwys y dogfennau ategol perthnasol a restrir isod.

Mae dogfennau y bydd angen i chi eu hanfon atom gyda'r ffurflen Caniatâd i Ddechrau yn cynnwys:

 • tystiolaeth o arian cyfatebol llythyr gan sefydliadau sy'n darparu cymorth ariannol
 • manylion cyfrif banc eich sefydliad copi o gyfrif banc, siec neu slip talu i mewn

4 Cytuno ar amserlen adrodd yn ôl

Byddwn yn gwneud hyn wyneb yn wyneb neu ar y ffôn. Byddwn yn cytuno ar amserlen ar gyfer adrodd ar gynnydd eich prosiect a cheisiadau am daliadau grant.

 • Ar gyfer grantiau o dan £10,000 unwaith y bydd y prosiect wedi dod i ben, bydd gofyn i chi anfon adroddiad diwedd grant atom. Gweler y canllawiau Derbyn Grant am fanylion.
 • Ar gyfer grantiau o £10,000 i £100,000 bydd angen i chi anfon adroddiad cynnydd a chais am daliad atom hanner ffordd drwy eich prosiect i dderbyn ail daliad eich grant, sy'n cyfateb i 40% o gyfanswm eich grant. Ar ddiwedd eich prosiect, bydd angen i chi anfon adroddiad diwedd grant a chais am daliad i ni ar gyfer y 10% terfynol. Gweler y canllawiau derbyn grant am fanylion.
 • Ar gyfer grantiau mwy na £100,000 bydd eich amserlen ar gyfer adrodd yn ôl yn cael ei phennu gennym ni yn seiliedig ar eich anghenion. Mae hyn yn debygol o fod yn chwarterol. Byddwn hefyd yn cytuno ar amserlen o gyfarfodydd i’ch cefnogi drwy gydol y broses o gyflawni'ch prosiect. Darllenwch y canllaw Derbyn Grant am fanylion.

Unwaith y bydd eich prosiect ar y gweill

5 Dywedwch wrthym ni sut rydych chi wedi gwario’r arian

 • Ar gyfer grantiau hyd at £100,000 darllenwch y canllaw Derbyn Grant am fanylion
 • Grantiau o £100,000 a throsodd yn cael eu talu mewn ôl-daliadau mae hyn yn golygu bod angen i chi ddarparu prawf o'r hyn rydych chi wedi'i wario ar y prosiect er mwyn derbyn arian

6 Anfon adroddiad cynnydd atom ni

Bydd yr amserlen ar gyfer anfon yr adroddiadau hyn yn seiliedig ar y rhestr y cytunwyd arni cyn i'ch prosiect ddechrau. Darllenwch y canllaw Derbyn Grant am fanylion sy'n berthnasol i'ch grant.

Pan fydd eich prosiect wedi dod i ben

7 Darparu adroddiad diwedd prosiect ac adroddiad gwerthusiad

Ar ôl cwblhau eich prosiect, anfonwch yr adroddiadau atom i nodi diwedd eich prosiect.

Os yw eich grant yn fwy na £10,000, ni fyddwn yn gallu rhyddhau'r 10% olaf o'r arian hyd nes y byddwn yn derbyn yr adroddiadau hyn.

Gellir dod o hyd i’r adroddiad diwedd prosiect ar y Porth Ymgeisio. Mae'r adroddiad gwerthuso yn adroddiad rydych chi'n ei ysgrifennu eich hun.

I gael rhagor o fanylion, darllenwch y canllawiau derbyn grant. Rydym yn anfon y canllaw atoch gyda llythyr yn cadarnhau eich grant.