Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal Prosiect

Cynnal Prosiect

Llongyfarchiadau ar dderbyn grant neu am basio’r rownd gyntaf! Bydd eich prosiect yn dechrau o ddifri nawr, neu byddwch yn datblygu eich cynlluniau ymhellach. Ni waeth pa gyfnod rydych chi ynddo, rydyn ni yma i'ch helpu ar hyd y daith.

1. Derbyn llythyr hysbysu grant

Mae hyn yn cadarnhau eich grant neu'ch pas rownd gyntaf, gyda neu heb gyllid datblygu.

2. Darllenwch y canllaw 'Derbyn y Grant'

Bydd hyn yn eich helpu i reoli'ch prosiect yn llwyddiannus ac ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

3. Cael trafodaeth ddechreuol gyda ni

Bydd hyn yn digwydd wyneb yn wyneb neu ar y ffôn, a byddwn yn cytuno ar amserlen ar gyfer adrodd am gynnydd a cheisiadau am grantiau gyda chi.

4. Cais am ganiatâd i ddechrau

Mae angen caniatâd ffurfiol arnoch gan eich swyddog grantiau cyn i chi ddechrau unrhyw waith ar eich prosiect

5. Gofyn am dalu'r rhan neu'r cyfan o'ch grant

Mae hyn yn dibynnu ar faint eich grant. Mae’n rhaid i ni gadw golwg ar sut mae arian chwaraewyr y Loteri
Genedlaethol yn cael ei wario, felly gallwn ofyn am anfonebau yn dibynnu ar faint eich grant.

6. Anfonwch adroddiadau cynnydd atom

Bydd eich swyddog grantiau yn rhoi gwybod i chi pa mor aml y dylid cyflwyno'r rhain.

7. Darparu adroddiad cwblhau a gwerthuso pan fydd eich prosiect yn dod i ben

Gan ddibynnu ar lefel eich dyfarniad grant, ni fyddwn yn gallu rhyddhau rhan olaf eich grant heb hyn. Mae
hefyd yn ffordd wych o ddangos pa mor llwyddiannus oedd eich prosiect a sut y cwrddodd â'r canlyniadau y bwriedir eu cyflawni.