Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Cynnal Prosiect

Cynnal Prosiect

Llongyfarchiadau ar dderbyn grant neu am basio’r rownd gyntaf! Bydd eich prosiect yn dechrau o ddifri nawr, neu byddwch yn datblygu eich cynlluniau ymhellach. Ni waeth pa gyfnod rydych chi ynddo, rydyn ni yma i'ch helpu ar hyd y daith.

1. Derbyn llythyr hysbysu grant

Mae hyn yn cadarnhau eich grant neu'ch pas rownd gyntaf, gyda neu heb gyllid datblygu.

2. Darllenwch y canllaw 'Derbyn y Grant'

Bydd hyn yn eich helpu i reoli'ch prosiect yn llwyddiannus ac ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

3. Cael trafodaeth ddechreuol gyda ni

Bydd hyn yn digwydd wyneb yn wyneb neu ar y ffôn, a byddwn yn cytuno ar amserlen ar gyfer adrodd am gynnydd a cheisiadau am grantiau gyda chi.

4. Cais am ganiatâd i ddechrau

Mae angen caniatâd ffurfiol arnoch gan eich swyddog grantiau cyn i chi ddechrau unrhyw waith ar eich prosiect

5. Gofyn am dalu'r rhan neu'r cyfan o'ch grant

Mae hyn yn dibynnu ar faint eich grant. Mae’n rhaid i ni gadw golwg ar sut mae arian chwaraewyr y Loteri
Genedlaethol yn cael ei wario, felly gallwn ofyn am anfonebau yn dibynnu ar faint eich grant.

6. Anfonwch adroddiadau cynnydd atom

Bydd eich swyddog grantiau yn rhoi gwybod i chi pa mor aml y dylid cyflwyno'r rhain.

7. Darparu adroddiad cwblhau a gwerthuso pan fydd eich prosiect yn dod i ben

Gan ddibynnu ar lefel eich dyfarniad grant, ni fyddwn yn gallu rhyddhau rhan olaf eich grant heb hyn. Mae
hefyd yn ffordd wych o ddangos pa mor llwyddiannus oedd eich prosiect a sut y cwrddodd â'r canlyniadau y bwriedir eu cyflawni.